Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

EU-geniusz gotowy do startu!

„EU-geniusz w naukowym labiryncie” to nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowany przez powiat toruński. Start już 1 marca!

Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z 8 gminami powiatu (Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka) oraz gminą Kowalewo Pomorskie. Do 30 września 2020 roku weźmie w nim udział 2500 uczniów i 98 nauczycie­li szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tym czasie szkoły zostaną doposażone w nowoczesne materiały do prowadze­nia zajęć, uczniowie będą uczestniczyć w szerokim wachlarzu zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie kursów i szkoleń. Cała wartość tego przedsięwzięcia to ponad 3,2 mln zł. EU-geniusz stawia sobie jeden podstawowy cel – podnieść kompetencje uczniów, a tym samym podnieść jakość szkół. Uczyni to realizując 6 zadań ukrytych w naukowym labiryncie:

Zad. 1. EU-geniusz rozwija kompetencje kluczowe

Pod tą nazwą ukrywa się możliwość wzięcia udziału w 14 różnych zajęciach – z matematyki, geografii, fizyki, chemii, bio­logii, języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, informatyki, programowania Scratch, projektowania stron www, przy­rody, grafiki komputerowej oraz roboty­ki. Uzupełnieniem zajęć będą żywe lekcje w Młynie Wiedzy, planetarium i Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Zad. 2. EU-geniusz po­prawia wyniki w na­uce – zajęcia dydak­tyczno-wyrównawcze

Dodatkowa mo­tywacja, pozytyw­ne nastawienie do wyzwań, aktywizo­wanie, docenianie wysiłków, a przede wszystkim nadrabia­nie zaległości z pew­nością pozwolą po­prawić oceny.

Zad. 3. EU-geniusz na rynku pracy – doradz­two edukacyjno-za­wodowe i staże zawodowe

Indywidualne i grupowe spotkania z doradcami, przedstawicielami rynku pra­cy i świata biznesu oraz staże zawodowe dla uczniów LO ułatwią wybór zawodowej drogi. Dla każdego ucznia doradca opracuje scenariusz edukacyjno-zawodowy, w któ­rym uwypukli jego mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości.

Zad. 4. EU-geniusz programuje – realizacja projektów edukacyjnych rozwijających kom­petencje kluczowe

Z tornistrem na plecach na Marsa? Czemu nie! ReMY to projekt edukacyj­ny, mający na celu podniesienie efek­tywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przy­rodniczych oraz ma­tematyki poprzez re­alizację symulowanej misji badawczej na Czerwonej Planecie. Biorący udział w misji uczniowie będą roz­wiązywać konkretne problemy badawcze z zastosowaniem różnych metod. Zwieńcze­niem zajęć będzie symulacja ekspedycji za pomocą łazików marsjańskich.

Zad. 5. EU-geniusz szkoli nauczycieli – pod­niesienie kompetencji nauczycieli

W nowoczesnej szkole nauczyciele także muszą się uczyć. Projekt stwarza im moż­liwości wzięcia udziału w wysokospecjali­stycznych kursach i szkoleniach, w trakcie których nabędą, podniosą lub uzupełnią wiedzę i umiejętności, co zostanie potwier­dzone formalnym dokumentem, np. certy­fikatem, zaświadczeniem, świadectwem. Wsparcie jest skierowane do nauczycieli z szeroko rozumianej branży technologii in­formacyjno-komunikacyjnej, informatycz­nej, robotyki i terapii biofeedback.

Zad. 6 EU-geniusz indywidualizuje pracę z uczniem – realizacja kompleksowego programu wsparcia

Realizacja tego zadania wynika z diagno­zy przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Zostanie tam wdrożony kompleksowy program wspoma­gający szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

 

Warto odważyć się i wejść do naukowego labiryntu – każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie, ponieważ EU-geniusz przygoto­wał wiele niespodzianek. Chcecie wiedzieć jakich? Odpowiedź znajdziecie na stronie www.powiattorunski.pl/EU-geniusz, a od marca – w swojej szkole!

drukuj (EU-geniusz gotowy do startu!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.