Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

PROGRAM ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, który powstał zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Program został podjęty przez Radę Powiatu Toruńskiego 29 kwietnia 2021 r.
Zadania rozwojowe założone do 2030 roku wpisują się w ramy innych dokumentów strategicznych, przede wszystkim w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Strategię Przyspieszenia 2030+.

Starosta Toruński Marek Olszewski, powołał w listopadzie 2020 r. Zespół do określenia celów, priorytetów i systemu realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030. Prace nad dokumentem obejmowały konsultacje społeczne. Szerzej na temat prac Zespołu oraz konsultacji można przeczytać tutaj.

Program zakłada realizację ośmiu celów - w tym cel główny – Zrównoważony rozwój powiatu toruńskiego do 2030 roku oraz siedmiu celów strategicznych:

1. Wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego do 2030 r.,

2. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury transportowej, drogowej na terenie powiatu toruńskiego do 2030 r.,

3. Ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego do 2030 r.,

4. Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu toruńskiego do 2030 r. ,

5. Aktywizacja mieszkańców i promocja powiatu toruńskiego do 2030 r.,

6. Rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu toruńskiego do 2030 r.,

7. Poprawa standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu do 2030 r. 

Na realizację dziesięcioletniego Programu planujemy przeznaczyć 165,6 milionów złotych ze środków budżetu Powiatu Toruńskiego i dodatkowo 646,5 milionów złotych z innych źródeł – główne źródła współfinansowania: Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych, budżet państwa i fundusze unijne.

Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich zadań ujętych w Programie to 800 milionów złotych.

Poniżej wymienione dokumenty wygasły z 2020 rokiem.

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020 to dokument operacyjno-wdrożeniowy, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658). Opisuje on jak zadania rozwojowe, podejmowane i realizowane przez Powiat Toruński (Starostwo Powiatowe w Toruniu i podległe mu jednostki) do końca 2020 roku, wpisują się w ramy określone w innych dokumentach strategicznych (przede wszystkim „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Plan Modernizacji 2020+”, dalej SRWKP).

Punktem wyjścia do określenia kierunków rozwoju powiatu toruńskiego była z jednej strony diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej tego obszaru, z drugiej – wytycznei zadania zawarte w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych (na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym).

Program zakłada realizację celu głównego - zrównoważony rozwój powiatu toruńskiego do 2020 roku oraz sześciu celów szczegółowych: wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury transportowej, drogowej na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu toruńskiego do 2020; poprawa standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu i podległe instytucje do 2020 roku.

Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi, planowanymi zadaniami i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wszechstronnego rozwoju powiatu.

Dokument został przygotowany przez Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim w oparciu o Metodę Aktywnego Planowania Strategii (MAPS), której istotą jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus.

Dokument został opracowany we współpracy władz powiatu, samorządowców, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji, służb, straży, pracowników starostwa powiatowego, urzędów gmin i przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu każdy temat mógł być analizowany z wielu punktów widzenia, co sprawiło, że strategia rozwoju powiatu toruńskiego jest nowoczesnym dokumentem o europejskim standardzie. Proces uspołeczniana stanowił istotny element prac nad Strategią, tak jak nad każdym dokumentem o charakterze programowym, do którego odwoływać się będą wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym.

Prace nad dokumentem obejmowały następujące etapy:

1. Diagnoza społeczno-ekonomiczna powiatu toruńskiego,

2. Przeprowadzenie warsztatów strategicznych w trzech grupach roboczych obejmujących następującą tematykę: infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo, edukacja i przedsiębiorczość oraz zdrowie i opieka społeczna,

3. Konsultacje społeczne,

4. Opinia poszczególnych komisji Rady Powiatu,

5. Przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.