Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zespoł Zarządzania Kryzysowego

Skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego tworzą osoby powołane spośród:

 1. Pracowników Urzędu Miasta Torunia, Starostwa Powiatowego w Toru­niu, jednostek organizacyjnych Miasta Torunia i Powiatu To­ruńskiego, jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocni­czy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;
 2. Przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;
 3. Przedstawicieli innych instytucji.

drukuj (Zespoł Zarządzania Kryzysowego)

Skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 1. Przewodniczący Zespołu:
  • Prezydent Miasta Torunia;
  • Starosta Toruński,
 2. Zastępcy Przewodniczących Zespołu:
  • dyrektor WOL,
  • Sekretarz Powiatu Toruńskiego,
 3. Sekretarz Zespołu – inspektor ds. administracyjno-biurowych WOL,
 4. Rzecznik prasowy:
  • kierownik Referatu Informacji i Analiz Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki UMT;
  • Inspektor ds. Informacji Starostwa Powiatowego w Toruniu,
 5. Grupy o charakterze zadaniowym, którymi są:
  • Grupa działań operacyjnych,
  • Grupa planowania cywilnego, monitorowania i analiz,
  • Grupa zabezpieczenia logistyczno-finansowego,
  • Grupa ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

drukuj (Skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego)

Zadania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagro­żeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Przewodniczą­cym Zespołu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Toruńskim Planie Re­agowania Kryzysowego;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • opiniowanie Toruńskiego Planu Reagowania Kryzysowego; 

drukuj (Zadania Zespołu Zarządzania Kryzysowego)

Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • Codzienną realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zajmuje się:

  Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

   

  Zadania TCZK:

  1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu, gromadzenia i ob­róbki informacji niezbędnych do funkcjonowania powiatowego systemu zarządzania kryzysowego, w tym:
   • utrzymania całodobowej gotowości do odbioru i przekazywania informacji o zdarzeniach i zagrożeniach na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego;
   • wymiany informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolo­nej;
   • wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami dyspozytorów i dyżur­nych funkcjonujących w ramach TCZK;
   • zbierania informacji z rejonu zagrożenia umożliwiających określenie stopnia zagrożenia mieszkańców i ocenę prowadzonej akcji ratowniczej;  
   • opracowywania dokumentów graficznych w zakresie umożliwiającym ocenę zagrożeń;
   • zestawiania dla potrzeb zespołu zarządzania kryzysowego informacji z baz danych o rejonie zagrożenia i możliwych do użycia siłach i środkach;
   • niezwłocznego informowania określonych osób funkcyjnych UMT i Starostwa Powiatowego o sytuacjach kryzysowych, a także o zdarzeniach mających negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury komunalnej miasta i powiatu toruńskiego;
   • bieżącego informowania Prezydenta Miasta Torunia, Starosty Toruńskiego i dyżur­nego WCZK o aktualnym stanie bezpieczeństwa mieszkańców.
  2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego samorządów oraz ze stanowi­skami kierowania administracji zespolonej (służb, inspekcji i straży) i niezespolonej (WKU, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Re­gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) celem wymiany:
   • informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa na obszarze miasta i po­wiatu toruńskiego;
   • informacji o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków ewentual­nych zdarzeń kryzysowych i wielkości zaangażowanych w tym celu sił i środków;
   • informacji o ewentualnych potrzebach i możliwościach wsparcia akcji ratowniczej w zakresie sił i środków.
  3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wcze­snego ostrzegania ludności, a także:
   • analiza informacji z SWiA i SWO w kontekście potencjalnego zaistnienia sytuacji za­grożenia dla mieszkańców miasta Torunia i powiatu toruńskiego;
   • przygotowywanie i przekazywanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji o zagroże­niach, w tym o ekstremalnych warunkach meteorologicznych, a także przygoto­wywanie syntetycznych informacji o zagrożeniach przeznaczonych dla lokalnych środków masowego informowania.
  4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska (Regionalnym Zarzą­dem Gospodarki Wodnej, Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Instytutem Me­teorologii i Gospodarki Wodnej), zwłaszcza w zakresie:
   • wyników monitoringu zjawisk hydrometeorologicznych i lodowych;
   • krótko- i długoterminowych prognoz pogody;
   • stanu technicznego urządzeń wodnych, melioracyjnych i wałów przeciwpowodzio­wych;
   • przebiegu prac związanych z usuwaniem skutków powodzi.
  5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i huma­nitarne.
  6. Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, w tym także:
   • ewidencja informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa na obszarze miasta i po­wiatu toruńskiego i ewentualnych działań ratowniczych;
   • opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w mieście i powiecie, a także tygo­dniowych i miesięcznych raportów o bieżącej sytuacji i prognozowanych za­grożeniach;
   • bieżąca aktualizacja bazy danych systemu zarządzania kryzysowego.
  7. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej pań­stwa:
   • powiadamianie osób określonych w instrukcji działania stałego dyżuru o obo­wiązku stawienia się we wskazanym miejscu celem uruchomienia procesu realizacji zadań wykonywanych w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa;
   • przyjmowanie, ewidencjonowanie i dostarczanie informacji i decyzji podległym jed­nostkom organizacyjnym.
  8. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji w powiatowej sieci łączności radiowej i telefonicznej, w tym utrzymanie całodobowej łączności z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.
  9. Wykonywanie decyzji i poleceń współprzewodniczących zespołu zarządzania kryzysowego i kierownika CZK. 

drukuj (Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.