Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

KIEROWANIE NIELETNICH DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek ze szkoły, do której ma być skierowane dziecko, w przypadku gdy szkoła nie dysponuje własnym wnioskiem, można pobrać wzór ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

wzór wniosku o skierowanie do szkoły specjalnej - w przypadku gdy szkoła nie posiada własnego wniosku

KIEROWANIE NIELETNICH DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII

Podstawa prawna: art. 127 ust 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim – o ile uczeń takie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiada,
  • klauzula informacyjna.

Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranym ośrodku (czy placówka posiada wolne miejsca).

Wniosek o skierowanie nieletniego do młodzieżowego ośrodka socjoterapii

KIEROWANIE NIELETNICH DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Rekrutacja jest prowadzona przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie - wyłącznie na podstawie postanowienia Sądu o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 

Od 1 września 2022 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022r. poz. 1700). Zastąpiła ona dotychczasową ww. ustawę z dnia 26 października o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na mocy nowych przepisów zmieni się procedura kierowania nieletnich - Minister Sprawiedliwości powoła komisję do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego (art. 178). Do dnia powołania komisji do kierowania, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 412).
 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.