Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • dyplomy dla stypendystów

Stypendia dla prymusów przyznane

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 26 sierpnia zatwierdził decyzję Komisji o przyznaniu 297 stypendiów dla uczniów, którzy mieli średnią z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,90.

  • stypendia

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy w.w. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym.

  • Dyplomy stypendialne

Z nowym rokiem, z nowymi zasadami

Tegoroczni stypendyści swoje pierwsze stypendium mają już na kontach. Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium startuje w następnym roku. Jednakże wraz z nowym rokiem szkolnym zmieniły się zasady przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.
O powyższe stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie po ukończeniu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy są jednocześnie mieszkańcami powiatu toruńskiego ziemskiego. Zgodnie z nowym regulaminem, o stypendium  będą mogli również ubiegać się uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, o ile pobierają naukę w szkołach prowadzonych przez powiat toruński, tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespole Szkół im. UE w Chełmży oraz w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Wszyscy chcący ubiegać się o stypendium muszą spełniać łącznie następujące kryteria:  średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości co najmniej 4,85, nie więcej niż jedna ocena dostateczna oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. O stypendium nie będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy osiągną powyższą średnią, ale na ich świadectwie widnieć będzie ocena dopuszczająca. Więcej informacji dotyczących przyznawania stypendium znajduje się z Regulaminie – do pobrania poniżej.

 

  • Wręczenie Stypendiów Starosty Toruńskiego

STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.                                                                                                                                           

Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu:

1. pierwszej lub drugiej klasy liceum ogólnokształcącego,

2. pierwszej, drugiej i trzeciej klasie technikum,

3. pierwszej i drugiej klasie szkoły branżowej I stopnia,

którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą.                                                                                              

Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę  za ostatni rok nauki, oświadczenie RODO, PIT 2C oraz oświadczenie o numerze konta podpisane przez stypendystę i jednego rodzica (lub opiekuna prawnego). W przypadku braku możliwości poświadczenia zgodności świadectwa przez szkołę można zgłosić się do pokoju 207 z kopią i oryginałem do wglądu.

Wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego za rok szkolny 2018/2019 składamy w terminie 19.06.2019 - 15.07.2019 do godziny 15:30.

wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.