Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Przyroda wokół nas integruje najpiękniej

 

Tytuł projektu

Przyroda wokół nas integruje najpiękniej

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Dane finansowe

Wartość projektu - 49 565,00 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

2011

Opis projektu

Cel

Celem warsztatów był samorozwój uczestników, nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią, wyrażanie swoich emocji i uczuć, kształtowanie wyobraźni twórczej, którego efektem było stworzenie kroniki okazów przyrody. Warsztaty stanowiły doskonałą formę ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci, wyciszały i wyzwalały swobodę twórczą, wiarę w siebie i inicjatywę.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Podwyższenie umiejętności społecznych (umiejętności komunikacyjnych, empatii, wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez prezentację swojej twórczości).

2. Wzmocnienie motywacji i poczucia przynależności do grupy.

3. Zwiększenie częstotliwości kontaktów uczestników ze środowiskiem lokalnym.

 Projekt zakładał działania mające na celu aktywizację społeczną uczestników i ich wyjście do społeczności lokalnej.

Główne działania

  • WARSZTATY FOTOGRAFICZNE prowadzone przez fotografa z wykorzystaniem nowoczesnej technologii zapisywania wykonanych w trakcie projektu zdjęć. W efekcie powstał zapis w formie kroniki pt. „Pokazanie najciekawszych okazów przyrody wokół nas”.
  • PREZENTACJA KRONIK w lokalnych szkołach przez uczestników projektu pod nadzorem opiekuna. Spotkania te pełniły funkcję integracyjną, edukacyjną i profilaktyczną. Dodatkowo działanie miało na celu wyjście mieszkańców DPS do lokalnego środowiska.
  • TRENING INTERPERSONALNY, którego głównym zamysłem było przełamywanie oporów,  pogłębianie relacji między sobą, rozumienia własnych zachowań, jak i zachowań innych osób. Na zajęciach uczestnicy uczyli się m.in. funkcjonowania w grupie społecznej, budowania roli społecznej
    i zajmowania miejsca w zespole, słuchania i rozumienia, otwartości na siebie i innych, komunikacji werbalnej/niewerbalnej, pracy w zespole, nawiązywania relacji, budowania zaufania, wsparcia psychicznego. Mieszkańcy DPS-u nabyli umiejętność rozpoznawania swoich emocji, radzenia sobie
    z nimi, kontroli oraz wyrażania ich poprzez obraz.
  • SPOTKANIA INTEGRACYJNE – cykliczne spotkania uczestników i osób zaproszonych (m.in. osoby aktywne w lokalnym środowisku, przedstawiciele instytucji). Działanie służyło wzajemnemu poznawaniu się oraz wymianie doświadczeń. Zapraszanie osób już aktywnych w środowisku lokalnym stanowiło okazję do nawiązania kontaktu między osobami aktywnymi i zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności z osobami nieaktywnymi.
  • WYSTAWA – w ramach projektu zorganizowano „WYSTAWĘ PRAC”, na którą zaproszono wszystkie osoby współpracujące w ramach projektów: uczniów szkół, lokalnych działaczy itd. Podobnie, jak spotkanie integracyjne, wystawa także służyła budowaniu poczucia wspólnoty uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym oraz wzmacnianiu więzi.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.