Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Jedna z realizacji zadania

Koronawirus a dotacje z pożytku publicznego

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w życiu społecznym zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych, które w wyniku postępowania konkursowego otrzymały dotacje z powiatu toruńskiego na realizację zadań publicznych o rozważenie możliwości zmiany harmonogramów imprez, spotkań, turniejów grupowych, itp. zaplanowanych do realizacji w okresie obowiązującego na terenie naszego kraju stanu epidemii. Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom kierowanym do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i towarzyszącym dylematom przekazujemy kilka istotnych informacji:

Jeżeli nie złożyliście Państwo jeszcze aktualizacji oferty, przed jej złożeniem prosimy o gruntowną weryfikację haromonogramu oraz zakresu poszczególnych działań i ewentualne rozważenie zmiany terminu realizacji zadania (jednak nie później niż do końca 2020 roku).

W przypadku gdy uznacie Państwo, iż w obecnej sytuacji nie ma możliwości realizacji planowanego zadania macie Państwo możliwość nieprzyjęcia przyznanej dotacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego druk otrzymaliście wraz z pismem informującym o przyznaniu dotacji.

Istnieje także możliwość złożenia korekty zaktualizowanej już oferty w przypadku gdy w wyniku analizy aktualnej sytuacji chcielibyście Państwo dokonać w niej zmian. Jest to oczywiście możliwe tylko w przypadku, gdy umowa o realizację zadania publicznego z powiatem toruńskim nie została jeszcze podpisana. Możecie również Państwo – pomimo złożonej zaktualizowanej oferty – wycofać się z podpisywania umowy gdyby okazało się, że proponowane przez Was zadanie w obecnej sytuacji nie jest możliwe do zrealizowania w bieżącym roku. Oczywiście o podjętej decyzji należy nas pisemnie poinformować.

Co należy natomiast zrobić w sytuacji, kiedy umowa dotacyjna została już zawarta i kwota dotacji została przekazana na konto organizacji, a niestety – w związku z obowiązującym stanem epidemii – istnieje ryzyko niedotrzymania terminu lub niewywiązania się z założonych rezultatów?

Wówczas istnieją dwa rozwiązania. Możecie Państwo wystąpić do Starosty Toruńskiego z wnioskiem:

  1. o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z powodu wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, do których należą ograniczenia wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii powołując się na § 12 zawartej umowy lub
  2. o aneksowanie zawartej umowy w zakresie zmiany terminu i harmonogramu działań w zakresie realizowanego zadania.

Odpowiedni wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem (można wysłać na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 6 pkt 1 zawartej umowy), jednak nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

Brak realizacji zadania, w tym m.in. nie osiągnięcie zakładanych rezultatów skutkuje obowiązkiem zwrotu niewykorzystanej dotacji, jednak nie pociąga za sobą innych konsekwencji przewidzianych w umowie np. odsetek.

Zaleca się wstrzymanie z wydatkowania środków w ramach otrzymanej dotacji, jeżeli istnieje zagrożenie realizacji zadania publicznego albo jeżeli jego realizacja z powodu obowiązującego stanu epidemii została odroczona, a wydatki w chwili obecnej nie są absolutnie konieczne.

W przypadku zadań całorocznych, wieloetapowych, których działania są zaplanowane na kilka miesięcy, w przypadku zrealizowania tylko części działań, środki zostaną pomniejszone według stopnia zaawansowania realizacji danego zadania. Każdorazowo ustalane będą koszty stałe, których nie można było uniknąć.

Szeroki i różnorodny zakres realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powoduje, że brak jest możliwości jednoznacznego sformułowania wytycznych dotyczących wszystkich poszczególnie realizowanych zadań. Prosimy o przeanalizowanie założeń realizowanych ofert i pilną reakcję na zaistniałe sytuacje a także składanie wniosków o zmianę trybu realizacji zadania z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapobieganie zwrotowi dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Zapewniamy Państwa, iż wszelkie zgłaszane zmiany harmonogramu zadań publicznych będą przyjęte ze zrozumieniem.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.