Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logotyp PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

 

Tytuł projektu

 „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Dane finansowe

Wartość projektu: 839 300 zł

Źródła finansowania: 713 405 zł – Europejski Fundusz Społeczny (85%), 125 895 zł – wkład własny (środki koordynatora-powiatu toruńskiego i partnerskich jst).

Okres realizacji projektu

01.12.2008 – 30.12.2009 r.

Partnerzy

30 jednostek samorządu terytorialnego - 4 powiaty (brodnicki, chełmiński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski), 26 gmin, w tym miasta Toruń i Grudziądz.

Zasięg projektu

Obszar byłego województwa toruńskiego.

 

Opis projektu

Cel

Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników administracyjnych kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego poprzez objęcie ich doskonaleniem zawodowym w 2008 i 2009 roku.

Grupa docelowa

Kadry systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego: 833 nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej.

Główne działania

Nauczyciele i pracownicy administracji szkół  podnosili swoje kompetencje poprzez udział w kursach (przede wszystkim w krótkich formach doskonalenia zawodowego), zgodnych z lokalną i regionalną polityką edukacyjną oraz uwzględniających najnowsze badania potrzeb szkoleniowych kadr systemu oświaty:

 1. Podnoszenie efektów kształcenia
 2. Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia
 3. Praca z uczniem zdolnym
 4. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach
 5. Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych
 6. Metoda projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 7. Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej
 8. Techniki i metody efektywnego uczenia się
 9. Bliżej matematyki – przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego  z matematyki w 2010r.
 10. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią
 11. Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem

Wsparcie było udzielane w formie sfinansowania kosztów uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w kursach, wraz z kosztami dojazdów i cateringu.

Osiągnięte rezultaty

 • 833 osób stanowiących kadry systemu oświaty podniosło swoje kwalifikacje w wyniku doskonalenia zawodowego, w tym 587 z obszarów wiejskich, 146 z obszarów miejskich, 108 pracowników administracji oświatowej, 89 nauczycieli kształcenia zawodowego
 • 630 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.