Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zagrożenia pochodzenia naturalnego

1. Wiatr

Zagrożenie stanowią wiatry wiejące z prędkością powyżej 20 m/s (75 km/h).

Skutki pierwotne wymienionych wiatrów powodujących powstanie zagrożenia:

 • uszkodzenia i zrywanie linii wysokiego napięcia,
 • uszkodzenia pokryć dachowych i dachów domów do ich zrywania włącznie,
 • uszkodzenia konstrukcji budynków i innej infrastruktury - w tym w wyniku uderzeń porywanymi i przenoszonymi przedmiotami,
 • powstawanie wiatrołomów na drogach.

Skutki wtórne:

 • przerwy w dostawach energii elektrycznej,
 • poszkodowani, którzy stracili dach nad głową w wyniku uszkodzenia dachów i budynków mieszkalnych,
 • poszkodowani w wyniku przygnieceń i zranień powodowanych łamiącymi się gałęziami, walącymi drzewami, zerwanymi elementami konstrukcji budynków i innych obiektów,
 • zakłócenia w transporcie i komunikacji lądowej – przerwy w kursowaniu pociągów spowodowane zerwanymi trakcjami elektrycznymi i zablokowaniem torów, problemy w komunikacji samochodowej spowodowane zablokowaniem dróg zerwanymi liniami elektrycznym, wiatrołomami i innymi przeszkodami naniesionymi przez wiatr,
 • uszkodzenia infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem posiadających TSP,
 • straty w uprawach rolnych i leśnych. 
2. Opady atmosferyczne

Zagrożenie mogą stanowić opady duże o natężeniu silnym i ulewy.

Skutki pierwotne:

 • zalania i zatopienia piwnic i najniżej położnych obszarów,
 • porywanie przedmiotów, w tym nawet pojazdów i unoszenie ich z prądem wody,
 • porywanie przez płynącą ulicami wodę ludzi i powstanie bezpośredniego zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

Skutki wtórne:

 • zniszczenia mienia w wyniku zalania piwnic i innych obiektów nisko położonych,
 • uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, mienia i pojazdów porywanych oraz zalanych  przez płynąca wodę, 
 • uszkodzenia infrastruktury budowlanej i innych obiektów w wyniku uderzeń niesionymi przez wodę przedmiotami,
 •   zranienie i zagrożenie dla życia ludzi od niesionych przez wodę przedmiotów,
 •  ogólne straty w mieniu o wielkości trudnej do przewidzenia. 

3. Zagrożenia powodziowe

Katastrofalne powodzie mogą powstać w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia obiek­tów  i urządzeń hydrotechnicznych oraz hydroenergetycznych zlokalizowanych na:

 • rz. Wiśle - zapora we Włocławku,
 • rz. Drwęcy - jaz piętrzący w m. Lubicz

oraz w rezultacie nagłego podniesienia się poziomu wody w rzekach Wisła i Drwęca.

Uszkodzenie obiektów i urządzeń hydrotechnicznych na rz. Wiśle bez udziału czło­wieka, jest mało prawdopodobne. Gdyby jednak fakt taki miał miejsce, to największe po­tencjalne zagrożenie stanowi zapora czołowa stopnia wodnego na rz. Wiśle we Wło­cławku. Jej uszko­dzenie bądź zniszczenie spowoduje nie tylko zalanie starej części Włocławka, ale także katastro­falne zatopienia rejonów położonych wzdłuż rzeki.

Najbardziej narażonym na zalanie powodziowe, zamieszkiwanym obszarem Torunia jest rejon Kaszczorka. Dzielnica ta charakteryzuje się rozproszoną zabudową domków jednorodzinnych zbudowanych na najniżej położonych terenach przyległych do Wisły. Pozostałe nisko położone tereny narażone na zalewanie, to przede wszystkim obszary niezamieszkałe.

 

W powiecie toruńskim po obu stronach Wisły występują tereny nieobwałowane jak rów­nież obszary chronione wałami przeciwpowodziowymi.

 1. Tereny nieobwałowane

          Na prawym brzegu Wisły tereny nieobwałowane znajdują się w:

 • gminie Czernikowo - od km 702,7 do km 711,2 (miejscowości Dzierżączka, Mień, Nowo­gródek, Zabłocie),
 • gmina Obrowo - od km 713,2 do km 722,7 (miejscowości Osiek, Silno),
 • gmina Lubicz - od km 722,7 do km 728,4 (miejscowości Grabowiec, Złotoria).

Na lewym brzegu Wisły tereny nieobwałowane znajdują się w gminie Wielka Nie­szawka w km 720,7 do km 726 i obejmują miejscowości Otłoczyn i Brzoza. Tereny te są zalewane każdorazowo przy przejściu wielkich wód powodziowych lub też przy podwyż­szonych sta­nach wody w Wiśle nawet poniżej stanu alarmowego.

Łączna powierzchnia zajęta przez obszary nieobwałowane wynosi około 1800 ha.

W przypadku wystąpienia w Wiśle poziomu wody o prawdopodobieństwie p=1% nastąpi zalanie znacznych obszarów i zabudowań mieszkalnych tych miejscowości. Dla­tego jeśli po­ziom wody podniesie się stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na­leży ogłosić ewa­kuację z tych terenów.

Ewentualnej ewakuacji z terenów nieobwałowanych wymagać