Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logotypy projektu

Wsparcie osób starszych

Powiat toruński, przystąpił do realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenian się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

Beneficjentami projektu są:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
• Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł

Kwota dofinansowania UE: 30 754 158,53 zł                   

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.


Grupę docelową projektu stanowią:
• Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu  zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 :
- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
- niepubliczne ZOL/ZPO,
- schroniska,
- noclegownie,
- komenda wojewódzka policji,
- komenda wojewódzka straży pożarnej,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.


W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
• Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony,
• Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej -  wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.