Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2020-09-24 PCPR - Przekazanie Laptopów (4)

Podsumowanie 2020 – opieka społeczna

Rok 2020 był trudny dla wszystkich, szczególnie jednak dla opieki społecznej, której pracownicy musieli się zmierzyć z nieznanym dotąd zagrożeniem i zupełnie nowymi zadaniami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizując działania powiatu w obszarze szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej – udziela wsparcia niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu, osobom wymagającym specjalistycznego poradnictwa, umieszczenia w prowadzonych przez powiat domach pomocy społecznej, czy skierowania do środowiskowych domów samopomocy. Jednocześnie pełniąc funkcję organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu prowadzi kompleksową organizację i obsługę spraw z zakresu rodzicielstwa zastępczego. Wystąpienie pandemii i wprowadzane w związku z nią ograniczenia stanowiły utrudnienie – nie mogły jednak przeszkodzić w realizacji tych ważnych zadań. Wobec czego, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, w nowych realiach funkcjonowania, Centrum realizowało swoją misję.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

PCPR rozdysponował w 2020 r. ponad 697 tys. zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. 18 wnioskodawców otrzymało sprzęt rehabilitacyjny, 267 osób zostało zaopatrzonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 15 dzieci z opiekunami wyjechało na turnusy rehabilitacyjne, a w 76 przypadkach udało się usunąć utrudniające codzienne życie bariery architektoniczne, techniczne lub komunikacyjne. 8 osób uzyskało wsparcie w postaci dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub wydatków na tzw. instrumenty i usługi rynku pracy (np. przejazdy do miejsca pracy, dostosowanie stanowiska pracy itp.). Łącznie na rehabilitację zawodową przeznaczono 148 tys. zł. Tym samym środki z PFRON na 2020 r. zostały rozdysponowane przez PCPR i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego niemal w 100%.

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)

Na terenie powiatu toruńskiego nie funkcjonują WTZ-ty, co jednak nie oznacza, iż nasi mieszkańcy nie mieli możliwości korzystania z tej formy wsparcia i rehabilitacji. 24 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w ubiegłym roku uczestniczyło w warsztatach – 23 osoby w Toruniu i 1 w Otłoczynie w powiecie aleksandrowskim. Powiat dofinansował tę aktywność kwotą niemal 55 tys. zł.

Program „Aktywny Samorząd”

Ten pilotażowy program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Wsparcie dotyczy następujących obszarów: Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Obszar C – likwidacja bariery w poruszaniu się, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej oraz pomocy w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej. Z tych możliwości skorzystało w ubiegłym roku 57 osób, a kwota wsparcia wyniosła w sumie 342 tys. zł.

Program wyrównywania różnic między regionami III

W związku z przystąpieniem przez powiat toruński do tego programu i wypełnieniem warunków określonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe było podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu autobusu 10-cio i więcej miejscowego (przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) dla gminy Czernikowo, która taką potrzebę zgłosiła. Uzyskana przez powiat kwota dofinansowania środkami PFRON na ten cel to ponad 222 tys. zł

Pomoc niepełnosprawnym w czasie epidemii COVID-19

Ograniczenia wprowadzane w związku z epidemią utrudniły osobom niepełnosprawnych rehabilitację i leczenie. Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” pozwoliła zapewnić im wsparcie w tej sytuacji. Pomoc finansowa udzielana była tym, którzy na skutek wystąpienia epidemii utracili możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Osoby te otrzymały dofinansowanie kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie przez maksymalnie 5 miesięcy.

Pomoc ze środków programu uzyskało 205 osób niepełnosprawnych: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, finansowanych przez PFRON, uczestników programów rehabilitacyjnych zatwierdzonych przez PFRON, pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Łącznie udało się zapewnić im wsparcie na kwotę 375 tys. złotych!

Domy Pomocy Społecznej (DPS) i Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)

W 2020 r. na terenie powiatu toruńskiego funkcjonowały cztery DPS-y: w Browinie, Dobrzejewicach, Pigży i Wielkiej Nieszawce, świadczące całodobową opiekę dla kierowanych tam osób, zwykle starszych i niesamodzielnych, często samotnych. Funkcjonowały także dwa dzienne ośrodki wsparcia prowadzone przez powiat – środowiskowe domy samopomocy w Chełmży (dla 50 osób) oraz w Osieku nad Wisłą (dla 35 uczestników). PCPR wydaje decyzje dot. umieszczenia w ośrodku, przeniesienia lub rezygnacji z usług. Prowadzi także bieżący nadzór nad placówkami – ubiegłoroczne kontrole miały miejsce w listopadzie 2020 r. Placówki i ich pracownicy od miesięcy walczą o utrzymanie swoich podopiecznych w zdrowiu i – co niemniej ważne w czasie zakazu odwiedzin i przymusowej izolacji – dobrej kondycji psychicznej.

Walka z COVID-19 w DPS-ach

Powiat aktywnie poszukiwał także dodatkowego wsparcia dla DPS-ów. Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął formę dodatków finansowych dla kadry oraz materiałów ochronnych dla DPS-ów. Wnioskując o pomoc z projektu „Pomagamy skutecznie”, otrzymaliśmy maksymalną możliwą kwotę – aż 1 669 426,50 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 406 992,65 zł). Dzięki projektowi „Kooperacja – efektywna i skuteczna” do jednostek trafiło: 10 urządzeń do oczyszczania powietrza, 9 urządzeń do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 16 lamp bakteriobójczych. Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” pozwolił wypłacić dodatkowe wynagrodzenia dla jedenastu pielęgniarek i ratownika medycznego, oraz zakup środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców DPS w Browinie, Pigży i Wielkiej Nieszawce.

Pomoc rodzinie

„Rodzina w Centrum 2” to kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zanim wybuchła pandemia udało się zrealizować zaplanowane w projekcie indywidualne jak i warsztatowe formy wsparcia. Wykwalifikowana oraz zatrudniona do tego celu kadra zapewnia: specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy wsparcia, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych (szkoła rodzica), warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, bony edukacyjne dla uczestników, którzy usamodzielniają się i przygotowują się do opuszczenia pieczy zastępczej, warsztaty dla dzieci „Moje Emocje” oraz socjoterapeutyczne. Poza stacjonarnymi formami wsparcia specjalistycznego świadczonymi w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Matejki 63a w Toruniu, uczestnicy projektu mogli także korzystać z mobilnych porad, podczas których specjalista obejmował pomocą rodziny w miejscu ich zamieszkania. Ten rodzaj poradnictwa służy wyrównywaniu szans uczestników projektu i skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych, osób mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych i samotnych matek.

Niestety w następstwie pandemii indywidualne kontakty ze specjalistami uległy ograniczeniu, jednakże dużym zainteresowaniem cieszyły się tele-porady, a tam gdzie ze względów terapeutycznych niezbędnym pozostawał kontakt osobisty – był on możliwy do realizacji przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Istotnym dla trwałości wsparcia oferowanego mieszkańcom powiatu pozostaje fakt, iż po zakończeniu realizacji projektu (we wrześniu 2020 r.) władze powiatu wyasygnowały z własnego budżetu środki dzięki którym możliwa jest kontynuacja specjalistycznego poradnictwa, wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, terapii rodzinnej oraz mediacji dla osób potrzebujących. Od roku 2021 PCPR przy współpracy z ROPS realizowało będzie 3 edycję programu RWC z szerokim zakresem wsparcia dla mieszkańców powiatu toruńskiego.

Wspieranie rodziny oraz system pieczy zastępczej

Zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizuje utworzony w PCPR w Toruniu Zespół ds. Pieczy Zastępczej. W ramach świadczeń obligatoryjnych 125 działających w powiecie rodzin zastępczych, które mają pod opieką łącznie 216 dzieci, otrzymało w ubiegłym roku w sumie 2 351 439 zł. Do tego dochodzi wypłata świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (tzw. „500+”) – z tej formy pomocy skorzystało w roku ubiegłym 217 dzieci na kwotę 1 104 581,15 zł. Dzieci w rodzinach zastępczych uczestniczą też w rządowym programie pn.: „Dobry start” obejmująca wypłatę dla uczniów 300 zł na wyprawkę szkolną. Z tej formy pomocy skorzystało 149 dzieci na łączną kwotę 44 700,00 zł.

Warto wspomnieć, że w ramach posiadanych środków finansowych PCPR udzielał także rodzinom zastępczym dodatkowego dofinansowania kosztów wynikających z utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, takich jak:

  • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka; wypłatę otrzymało 30 rodzin na kwotę 46370,00zł;
  • świadczenie finansowe na pokrycie utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku jedno- lub wielorodzinnym; wypłacono 11 świadczeń dla 4 rodzin zastępczych niezawodowych, w których umieszczono 17 dzieci na kwotę 27962,67 zł;
  • udzielane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6-18 lat; świadczenie przyznano 58 rodzinom dla 111 dzieci na kwotę 30528,14 zł.

W tym miejscu należy podkreślić, że opieka nad rodzinami zastępczymi nie ogranicza się do wypłaty świadczeń. Sytuacja w rodzinach często się zmienia – jedne dzieci dorastają i usamodzielniają się, inne wracają do rodziców biologicznych, w tym samym czasie kolejne dzieci potrzebują interwencji pogotowia rodzinnego lub trzeba szukać dla nich rodziny zastępczej, a wszystko to z wrażliwością i dbałością o dobro najmłodszych, których sytuacja życiowa już na starcie bardzo się skomplikowała.

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Głównym celem tego projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, było ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych tak, aby mogły bezpiecznie realizować swoje zadania mimo epidemii. Dzięki środkom z projektu udało się wyposażyć 77 dzieci w rodzinach zastępczych w laptopy, oprogramowanie i sprzęt audiowizualny niezbędny do zdalnego nauczania, a rodzinom zapewnić maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. (FOTO z przekazania)

W roku 2020, szczególnym ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stanęło w obliczu trudnego wyzwania. Z jednej strony epidemia wymusiła modyfikację dotychczasowych form działania PCPR i spowodowała ograniczenia w bezpośrednim kontakcie pracowników z klientami, współpracującymi instytucjami i podmiotami. Z drugiej – podopieczni Centrum wymagali w tym okresie szczególnej troski i pomocy. PCPR stanął na wysokości zadania i nie tylko wypełnił powierzone zadania, ale również podjął się realizacji projektów, które zapewniły dodatkowe wsparcie podopiecznym powiatowych placówek opiekuńczych i rodzinom pozostającym pod opieką Centrum.

drukuj (Podsumowanie 2020 – opieka społeczna)

  • 2020-09-24 PCPR - Przekazanie Laptopów (4)
  • 2020-09-24 PCPR - Przekazanie Laptopów (5)
  • 65761
  • 65763
  • 65764

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.