Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • rodzina1

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle ważna forma opieki, dająca dzieciom szansę na prawdziwy dom. To szansa dla dziecka na funkcjonowanie w warunkach domowych. W sytuacji kiedy jego rodzina biologiczna z różnych powodów nie może wypełniać swoich obowiązków, należy stworzyć dziecku najlepsze warunki, najbardziej zbliżone do jego codziennego funkcjonowania. Dziecko nie jest niczemu winne, a każde potrzebuje miłości, akceptacji oraz bezpieczeństwa. Chce rodziców, którzy bezwarunkowo te potrzeby zaspokoją.

Dzieciństwo nie dla wszystkich beztroskie

Niestety, nie każde dziecko ma możliwość wzrastania wśród najbliższych. Konieczność umieszczania najmłodszych poza rodziną biologiczną wynika często z nieprawidłowości w funkcjonowaniu środowiska, w którym żyją. Uzależnienie od alkoholu wymieniane jest na pierwszym miejscu jako przyczyna odejścia dziecka z domu rodzinnego. Na kolejnych miejscach znajdują się: przemoc, dezorganizacja życia rodzinnego, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, półsieroctwo, sieroctwo, niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców, pobyt za granicą co najmniej jednego rodzica, ubóstwo.

Rodzicielstwo zastępcze

Rodzice zastępczy przyjmują do swoich domów najmłodszych, którym nie było dane zaznać rodzinnego ciepła. Podejmują trud wychowania i kształtowania dzieci, a także przygotowania małoletnich do dojrzałego, samodzielnego życia. Jest to wyjątkowe  i odpowiedzialne zadanie. Prowadzenie rodziny zastępczej to bardzo trudna i odpowiedzialna decyzja. Jak zająć się dzieckiem innych rodziców, aby dać mu namiastkę domu, zadbać o jego potrzeby, wyrównać braki i pracować nad dysfunkcjami? Jak zająć się poranionym młodym człowiekiem? Rodzicielstwo zastępcze to przede wszystkim misja, uczestniczenie w codzienności, nauka miłości, akceptacji i dawanie nadziei.     

Rodziny zastępcze w naszym powiecie

Na terenie powiatu funkcjonuje łącznie 120 rodzin zastępczych,  w tym 8 rodzin zawodowych, 1 rodzinny dom dziecka, 1 pogotowie rodzinne. W rodzinach tych umieszczonych jest obecnie 218 dzieci. W ostatnich miesiącach na terenie powiatu toruńskiego wzrasta liczba rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z interwencjami w środowiskach. W 2018 r. na terenie powiatu powstało 28 rodzin zastępczych dla 38 dzieci. W 2019 r. utworzone zostały 42 rodziny dla 62 dzieci. Obecnie od początku roku 2020 w powiecie powstało 12 rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 21 dzieci. Z uwagi na fakt, iż dzieci pomiędzy 1 a 10 rokiem życia nie mogą być umieszczane w placówkach opiekuńczo wychowawczych, a na terenie powiatu toruńskiego funkcje tylko jedna rodzina zawodowa będąca pogotowiem rodzinnym, istnieje konieczność zabezpieczania małoletnich w innych formach pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu (PCPR) na dzień dzisiejszy nie posiada niestety zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych. Chętni do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji powinni poza przekonaniem, że są w stanie zaopiekować się dzieckiem po traumach, często z zaburzeniami emocjonalnymi, posiadać osobiste predyspozycje, cierpliwość, konsekwencję i empatię. 

Jak zostać rodziną zastępczą?

Aby stać się rodziną zastępczą wystarczy rozpocząć współpracę z organizatorem pieczy zastępczej w powiecie toruńskim, czyli z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Towarowej 4-6 (tel. 56/ 662 87 50). 

Pierwszym etapem, który musi spełnić kandydat na rodzica zastępczego jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak:

  • kopia dokumentów osobistych oraz kopia skróconego aktu małżeńskiego;
  • zaświadczenia od lekarza POZ oraz potwierdzenie braku choroby natury psychicznej;
  • w zależności od tego czy kandydat ma własną działalność gospodarczą czy jest zatrudniony bądź bezrobotny- jest zobowiązany dostarczyć PIT, zaświadczenie   z zakładu pracy, Urzędu Skarbowego lub Powiatowego Urzędu Pracy;
  • zaświadczenie, które przedstawia niekaralność za czyn umyślnie wykonany;
  • umowa najmu mieszkania, dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej.

Powiatowe wsparcie

Powiat toruński wspiera rodzicielstwo zastępcze poprzez  wypłatę rodzinom zastępczym należnych świadczeń obligatoryjnych (ich wysokość w roku ubiegłym wyniosła  2 089 282 zł)  oraz wypłatę dodatkowych świadczeń fakultatywnych (ich wysokość w roku ubiegłym wyniosła  94 903 zł). Ponadto rodziny zastępcze i ich podopieczni mogą liczyć na zatrudnionych w PCPR koordynatorów, psychologów, specjalistów pracy socjalnej, którzy z pełnym zaangażowaniem wspierają rodziców zastępczych i dzieci w pieczy.

Podopieczni pozostają ponadto objęci działaniami projektu Rodzina w Centrum, w którym korzystają z poradnictwa specjalistycznego: prawnika, psychologa, pedagoga, terapeuty, mediatora oraz biorą udział w szkoleniach podnoszących kompetencje rodzicielskie. W ramach projektu odbyło się także 5 wyjazdów edukacyjnych i do Łeby, Darłówka, Wisły, Stegny i Zakopanego. Rodziny zastępcze co roku korzystają  z dofinansowania do wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji. PCPR w Toruniu organizuje także szkolenia tematyczne dla rodziców zastępczych, będące odpowiedzią na zgłaszane potrzeby, mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i pomoc w pełnieniu podjętej przez Nich misji.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy ogromu miłości, cierpliwości, empatii, wytrwałości, siły w codziennych troskach, optymizmu, pozytywnego nastawienia i wiary we własne możliwości. Życzymy też zdrowia oraz poczucia, że praca dodaje Wam skrzydeł i jest przykładem dla innych, jak można stworzyć dom dla potrzebujących dzieci.  

                                                                                                                Kadra PCPR

drukuj (30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.