Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

ABC o Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (zwana dalej: „Radą Pożytku”):

  • Rada Pożytku to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. 
  • Rada Pożytku została powołana na wniosek organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Toruńskiego.
    Wniosek o utworzenie Rady Pożytku złożony został podczas Forum Organizacji Pozarządowych w 2010 r. 
  • Członkowie I kadencji Rady Pożytku po raz pierwszy spotkali się 16 września 2011 r.
  • Obecnie trwa III kadencja Rady Pożytku, która powołana została Uchwałą Nr 487/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 listopada  2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021-2024 (niniejsza uchwała zmieniona została Uchwałą Nr 540/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 marca 2022 r.).
  • Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Pożytku określa Uchwała Nr XXVI/164/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja2021 r. – do pobrania poniżej.


Skład Rady Pożytku
– jest zgodny z art. 41 f Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ww. uchwałą.

Rada Pożytku liczyć może maksymalnie 13 członków, w tym:
• 2 przedstawicieli Rady Powiatu Toruńskiego,
• 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Toruńskiego,
• do 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu toruńskiego.

Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie Pożytku stanowi co najmniej połowę jej członków.

Zgodnie z Uchwałą w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku:
• Zarząd Powiatu Toruńskiego – powołując Radę Pożytku – kierował się zasadą reprezentatywności terytorialnej, tzn. w skład Rady Pożytku zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujący poszczególne gminy Powiatu Toruńskiego, o ile nastąpiło zgłoszenie kandydata  z danej gminy.
• W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 kandydata z danej gminy, Zarząd Powiatu Toruńskiego dokonał wyboru kandydata z uwzględnieniem różnorodnej reprezentatywności zakresów działalności organizacji pozarządowych wchodzących w skład Rady Pożytku.

Skład III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1. Danuta Kwiatkowska – przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego, 

2. Andrzej Siemianowski – przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego, 

3. Kazimierz Kaczmarek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego, 

4. Andrzej Pabian – przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego – Sekretarz Rady Pożytku 

5. Andrejus Sivickis – reprezentant Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu "Czyż-Nie" – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Czernikowo, 

6. Barbara Mońko-Juraszek – reprezentantka Fundacji „Trybik” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Lubicz – Przewodnicząca Rady Pożytku,

7. Anna Kruszyk – reprezentantka Fundacji „Akademia Rozwoju Anny Kruszyk” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Łubianka, 

8. Radosław Kowalski – reprezentant „Stowarzyszenia 553” – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Łubianka, 

9. Genowefa Krzemińska– reprezentantka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora – Klub Seniora „Leśna Kraina” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Wielka Nieszawka, 

10. Katarzyna Leszczyńska – reprezentantka Stowarzyszenia Miłośników Gminy Wielka Nieszawka „Przyjazna Gmina” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Wielka Nieszawka, 

11. Adam Lubiński – reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Zławieś Wielka,

12. Maria Moulis – reprezentantka Fundacji „Leśna Droga” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Zławieś Wielka – Wiceprzewodnicząca Rady Pożytku.

 

Kadencyjność:
Kadencja Rady Pożytku trwa 3 lata od dnia powołania.


Zadania Rady Pożytku
(zgodnie z art. 41i – ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Rada Pożytku powołana została jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.

Do jej zadań należy:

1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Powiatu, 
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 

drukuj (ABC o Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (zwana dalej: „Radą Pożytku”):)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.