Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Plakat

„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”

Na terenie województwa przez 3 kolejne edycje 2004/5, 2005/6, 2006/7 realizowany był projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”.

Program ten funkcjonował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne i był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


W jego tworzenie i wdrażanie, na zasadzie partnerskiej współpracy, zaangażowanych było trzydzieści jednostek samorządu terytorialnego, czyli wszystkie jst będące organami prowadzącymi dla szkół ponadgiomnazjalnych. Powiat toruński pełnił w ramach Programu rolę koordynatora.

Niewątpliwie współpraca w tak szerokim gronie oraz realizacja nowatorskiego i unikalnego w skali całego kraju projektu wymagała od wszystkich podmiotów wiele pracy, zaangażowania i dobrej woli. Tym niemniej, cele jakie były do osiągnięcia, czyniły ten wysiłek ze wszech miar godnym poniesionych trudów. Najważniejsze bowiem było stworzenie młodzieży równych możliwości w dostępie do stypendiów – bez różnicowania ze względu na organizacyjne przygotowanie urzędów i ich umiejętność pozyskiwania środków w konkursach.


Drugim aspektem było jak najpełniejsze wykorzystanie puli środków dostępnych na stypendia - tak, aby nie zwracać ani jednej nierozdysponowanej złotówki. Osiągniecie tych celów, co możemy otwarcie i z nieukrywaną satysfakcją przyznać udało się w pełni. W ciągu kolejnych edycji Programu 2004/5, 2005/6, 2006/7 jego beneficjentami było odpowiednio 9.868, 10.406 i 5.181 uczniów. Spadek liczby uczniów w III edycji Programu wynikał ze zmian w sposobie przyznawania stypendium, jak również ze znacznego podniesieniu jego wysokości. Maksymalna wypłata wzrosła bowiem w okresie trzech poprzednich lat z 1.000, poprzez 1.500 aż do 2.500 PLN w skali roku szkolnego.


Środki te trafiały głównie do uczniów z niezamożnych rodzin, legitymujących się wysoką średnią – zgodnie bowiem z założeniami programowymi stypendium wspierać miało młodzież na drodze do osiągnięcia świadectwa dojrzałości – stanowiącego przepustkę do dalszej edukacji. Tu zaś, jak wiadomo, chęć do nauki i odpowiednie wyniki są niezbędne. Aby jednak powodem do rezygnacji z edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym nie stały się kłopoty finansowe, młodzi ludzie mogą i powinni wydatkować uzyskane wsparcie na pokrycie kosztów z nią związanych. Można zatem ze środków stypendialnych było kupować podręczniki, przybory szkolne, wymaganą regulaminem odzież, bilety dojazdowe, czy nawet komputery z oprogramowaniem.


Kwoty przyznane dla województwa były niebagatelne – w pierwszej edycji było to 8.756.897,91 PLN, w drugiej 12.498.604 PLN, zaś w trzeciej 9.608.431,68 PLN.

W ramach ZPORR,  zaplanowanego na lata 2004-2006, zrealizowane zostały 3 edycje Programu stypendialnego.

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.