Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Wręczenie Stypendiów Starosty Toruńskiego

STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.                                                                                                                                           

Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu:

1. pierwszej lub drugiej klasy liceum ogólnokształcącego,

2. pierwszej, drugiej i trzeciej klasie technikum,

3. pierwszej i drugiej klasie szkoły branżowej I stopnia,

którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą.                                                                                              

Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę  za ostatni rok nauki, oświadczenie RODO, PIT 2C oraz oświadczenie o numerze konta podpisane przez stypendystę i jednego rodzica (lub opiekuna prawnego). W przypadku braku możliwości poświadczenia zgodności świadectwa przez szkołę można zgłosić się do pokoju 207 z kopią i oryginałem do wglądu.

Wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego za rok szkolny 2018/2019 składamy w terminie 19.06.2019 - 15.07.2019 do godziny 15:30.

drukuj (STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO)

wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.