Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

STRATEGIA I PROGRAM ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO

Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi, planowanymi zadaniami i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wszechstronnego rozwoju powiatu.

Dokument został przygotowany przez Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim w oparciu o Metodę Aktywnego Planowania Strategii (MAPS), której  istotą jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus.

Dokument został opracowany we współpracy władz powiatu, samorządowców, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji, służb, straży, pracowników starostwa powiatowego, urzędów gmin i przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu każdy temat mógł być analizowany z wielu punktów widzenia,
co sprawiło, że strategia rozwoju powiatu toruńskiego jest nowoczesnym dokumentem
o europejskim standardzie. Proces uspołeczniana stanowił istotny element prac nad Strategią, tak jak nad każdym dokumentem
o charakterze programowym, do którego odwoływać się będą wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym.

Prace nad dokumentem obejmowały następujące etapy:

  1. diagnoza społeczno-ekonomiczna powiatu toruńskiego,
  2. przeprowadzenie warsztatów strategicznych w trzech grupach roboczych obejmujących następującą tematykę: infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo, edukacja i przedsiębiorczość oraz zdrowie i opieka społeczna,
  3. konsultacje społeczne,
  4. opinia poszczególnych komisji Rady Powiatu,
  5. przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu.

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020 to dokument operacyjno-wdrożeniowy, opracowany zgodnie z ustawą
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658). Opisuje on jak zadania rozwojowe, podejmowane i realizowane przez Powiat Toruński (Starostwo Powiatowe w Toruniu i podległe mu jednostki) do końca 2020 roku, wpisują się w ramy określone w innych dokumentach strategicznych (przede wszystkim „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Plan Modernizacji 2020+”, dalej SRWKP).

Punktem wyjścia do określenia kierunków rozwoju powiatu toruńskiego była z jednej strony diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej tego obszaru, z drugiej – wytycznei zadania zawarte w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych
(na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym).

Program zakłada realizację celu głównego - zrównoważony rozwój powiatu toruńskiego do 2020 roku oraz sześciu celów szczegółowych: wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury transportowej, drogowej na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu toruńskiego do 2020; poprawa standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu i podległe instytucje do 2020 roku.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.