Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • 71620

Konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek oświatowych

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński (Załącznik do Uchwały nr 560/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 maja 2022 roku).

§ 1. Ogłasza się konkursy na wolne od dnia 1 września 2022 r. stanowiska dyrektorów następujących publicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Toruński jest organem prowadzącym: 

 1. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz; 
 2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży, ul. św. Jana 18, 87-140 Chełmża. 

§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej jednostki oświatowej może przystąpić: 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: 
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, zespole szkół lub placówce; 
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 
  4. uzyskał: 
   - co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 
   - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
   - w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, 
   przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289); 
  11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego. 
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub 
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub 
 4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854); 
  - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

§ 3. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej jednostki oświatowej (od 1500 do 2000 słów napisanych czcionką w rozmiarze 12); 
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 
  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 
  1. imię (imiona) i nazwisko, 
  2. datę i miejsce urodzenia, 
  3. obywatelstwo, 
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 2 pkt.1 lit. c (świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia); 
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
 6. w przypadku cudzoziemca poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie: 
  1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.672) lub 
  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub 
  3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego; 
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.); 
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z póz. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.); 
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
 16. Na żądanie organu prowadzącego publiczną jednostkę oświatową, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 4-7 oraz 12 i 13. 

§ 4. 

 1. Ofertę na stanowisko dyrektora publicznej jednostki oświatowej należy składać do dnia 31 maja 2022 roku w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i adresem e-mail oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora ………………………… (nazwa wybranej jednostki)”. 
 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać przesyłką pocztową albo kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. 
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
 4. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. 
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. 
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
 7. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi z dniem 1 września 2022 roku. 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl 
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie 56 662 88 88, na e-mail: iod@powiattorunski.pl lub pod adresem: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń; 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej jednostki oświatowej; 
 4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. b i art.10 RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej; 
 5. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 
 7. Podanie danych jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. 
 8. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w zakwalifikują się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum Urzędu. 
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67), to jest 5 lat. 
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 12. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej. 
 13. Informacja o wynikach konkursów zawierająca imiona i nazwiska oraz terminy powierzenia stanowisk zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bip.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

drukuj (Konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek oświatowych)

 • autor: https://www.bip.powiattorunski.pl/7013,oferty-pracy-w-jednostkach-organizacyjnych?tresc=84246

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.