Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Budynek Starostwa

Obowiązki stowarzyszeń rejestrowych i fundacji

Wykonując obowiązki nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) zwaną dalej: ustawą pppft w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Toruński, będący organem nadzoru informuje organizacje posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.) lub fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166 t.j.), że w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro  (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) - posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft  i tym samym zobligowane są do realizacji następujących obowiązków wynikających z w/w ustawy:

1.    Wdrożenia wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy pppft );

2.    Wyznaczenia osoby spośród członków zarządu odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie pppft.

3.    Wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności stowarzyszenia lub fundacji oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tych organizacji z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu organizacji niezwłocznych zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy pppft; tj;

a) do Generalnego Inspektora o  okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( art. 74 ust. ustawy pppft);

b) do Generalnego Inspektora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, zawiadomienia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,;

c) do właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym;

d) do Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4.    Przedstawienia wszystkim pracownikom/ współpracownikom procedury do zapoznania się oraz uzyskania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą;

5.    Zapewnienia każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w szkoleniu dot. realizacji tych obowiązków;

6.    Dokonania, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie  oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy pppft.  Następnie ww. oceny ryzyka, organizacja – instytucja obowiązana dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata.
Organizacje identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości organizacji. Ocenę tą aktualizuje się w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (np.: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw ).Ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej.
Oceny ryzyka należy dokonać w uwzględnianiu zapisów ustawy pppft.

7.    Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy pppft w przypadkach, o których mowa  art. 35 ustawy pppft  oraz udokumentowania ich stosowania. 

8.    Przechowywania dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. 

9.    Gdy organizacja nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy pppft, wtedy:
1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;
2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;
3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;
4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

Organizacje - Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków nałożonych przez ww. ustawę, podlegają karom administracyjnym (art. 147, art. 148 i art.149 ustawy). 

Realizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166 t.j.) i wykonując obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124  z późn. zm.) organ nadzorujący zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy).

W przypadku fundacji, czy stowarzyszeń posiadających osobowość prawną informację należy przekazać na adres: Powiat Toruński, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6;  e-mail: t.gryciuk@powiattorunski.pl 

drukuj (Obowiązki stowarzyszeń rejestrowych i fundacji)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.