Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na 2022 rok – otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2022.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Zadanie polega na:

Prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim w 2022 roku z siedzibą:

UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24

Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23

Mała Nieszawka, ul. Leśna 1

Prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim w 2022 roku z siedzibą:

Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23

UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24

UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12

Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych). Zaś o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze Powiatu Toruńskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku, do godz. 12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu (parter – biuro podawcze), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2022”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres.

Formularz oferty w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu (www.powiattorunski.pl) w zakładce „Aktualności”.

Oferty, które zostaną złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne oraz po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty przesłane faksem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Oferty, które nie zostały podpisane, są niezgodne z obowiązującym wzorem, a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy 120.120,00zł nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

Pełna treść otwartego konkursu ofert do pobrania poniżej, wraz z pozostałymi dokumentami.

Serdecznie zapraszamy.

Otwarty konurs ofert nr 7 - nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na 2022 rok

https://www.bip.powiattorunski.pl/plik,47132,otwarty-konurs-ofert-nr-7-nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie-na-2022-rok.pdf

Załącznik do otwartego konkursu ofert nr 7 (harmonogram)

https://www.bip.powiattorunski.pl/plik,47133,zalacznik-do-otwartego-konkursu-ofert-nr-7-harmonogram.pdf

Uchwała Nr 469/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z 14 października 2021 roku

https://www.bip.powiattorunski.pl/plik,47135,uchwala-nr-469-2021-zarzadu-powiatu-torunskiego-z-14-pazdziernika-2021-roku.pdf

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na 2022 rok – otwarty konkurs ofert)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.