Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Działamy dla naszych mieszkańców!

Wraz z niespodziewanym i nieznanym zagrożeniem pojawiły się nowe wyzwania dla administracji samorządowej. Starostwo Powiatowe w Toruniu musiało zreorganizować sposób obsługi klientów, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal załatwiane. Pojawiły się także nowe zadania. Wykonujemy je w ścisłej współpracy ze służbami i strażami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe.

Załatwianie spraw w urzędzie 
Na parterze, w holu budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu, powstało biuro podawcze. Wszelkie dokumenty, wnioski i pisma składa się teraz właśnie tam. Można je także przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Wiele spraw można także załatwić przez internet. Tutaj można znaleźć wszelkie instrukcje oraz formularze do pobrania.

Wydział Komunikacji i Transportu
System rezerwacji został czasowo zawieszony. Aby zarejestrować samochód lub załatwić inną sprawę w Wydziale, należy złożyć komplet dokumentów w biurze podawczym lub przesłać je pocztą. Dołączenie do nich numeru telefonu ułatwia kontakt z interesantem, jeśli trzeba uzupełnić braki i tym samym przyspiesza załatwienie sprawy.

Wydział Komunikacji i Transportu: 
tel.: 56 662 89 22
adres email: komunikacja@powiattorunski.plrejestracja@powiattorunski.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje biuro podawcze na parterze budynku.
W przypadku pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa budowlanego bądź zagospodarowania przestrzennego prosimy o kontakt telefoniczny, listowny bądź elektroniczny (e-mail lub za pośrednictwem platformy EPUAP).
Zawieszona jest możliwość osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia czy postanowienia są wysyłane pocztą.

Wydział Architektury i Budownictwa:
Sekretariat Wydziału: 56 662 89 30
Naczelnik Wydziału: 56 662 89 40
adres email: architektura@powiattorunski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości nieruchomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, kopie materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy składać elektronicznie przez Geoportal lub za pomocą platformy EPUAP. W przypadku braku takiej możliwości – pocztą. W pilnych przypadkach przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje biuro podawcze na parterze budynku.
Nie ma możliwości osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Wszelkie dokumenty (w tym dla geodetów): decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia, postanowienia, mapy – są wysyłane pocztą.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 
Sekretariat: 56 662 88 81, fax. 56 662 88 82
adres email: geodezja@powiattorunski.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Obostrzenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii nie pozwalały na sprowadzanie zwłok z zagranicy. Teraz będzie można sprowadzać spopielone szczątki.

Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) wprowadziła zakaz do odwołania, sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 
tel.: 56 662 88 13-20
adres email: org@powiattorunski.pl

Rzecznik Praw Konsumentów 
Rzecznik udziela porad konsumenckich przez Internet i telefonicznie. Gotowe do wypełnienia wnioski są dostępne na tutaj. Po wypełnieniu należy je przesłać mailem lub pocztą. Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego – jak zawsze wyjaśni wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 
tel.: 56 662 88 11
adres email: konsumenci@powiattorunski.pl

Karty parkingowe i legitymacje po nowemu
Na podstawie polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 kwietnia 2020 r., w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

  • przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie Zespołu,
  • doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności odbywa się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznie lub w formie pisemnej deklaracji).

Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego wraz z aktualnym zdjęciem, dowodem dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne tychże dokumentów, należy poinformować o tym pracowników Zespołu telefonicznie: 56 662 87 63 lub 56 662 87 64 albo listownie, na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 
tel.: 56 662 87 64, fax 56 662 87 63
adres email: e.trawinska@powiattorunski.pl

Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności
Odwołane wcześniej składy orzekające zbierają się i orzekają na podstawie dokumentacji.
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, stosowane są przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.
Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz pozostała korespondencja jest wysyłana do osób orzekanych za pośrednictwem poczty.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Od 14 kwietnia do odwołania Placówka pracuje codziennie od godz. 8.00 do 15.00. W tych samych godzinach działają również filia w Dobrzejewicach i odziały w Grębocinie, Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce.
Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do kontaktu z pracownikami pedagogicznymi znajdują się na stronie internetowej Poradni. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży
Telefon/fax: 56 675 67 27
adres e-mail: sekretariat@poradnia-chelmza.pl

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym bezrobotni rejestrują się tylko przez internet, poprzez stronę: praca.gov.pl. Aby móc się zarejestrować, trzeba mieć podpis elektroniczny lub profil zaufany. 
Od 2 kwietnia PUP prowadzi nabór wniosków o pomoc w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. 
Więcej informacji na stronie torun.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego:
tel.: 56 659 53 70
adres email: sekretariat@torun.praca.gov.pl

Kontakty do pozostałych wydziałów i biur Starostwa tutaj.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.