Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Tylko pilne sprawy, tylko przez biuro podawcze

W związku z zagrożeniem epidemicznym od wtorku 17.03.2020 w Starostwie nie załatwia się spraw bieżących, tylko pilne. Dokumenty lub wnioski należy złożyć w biurze podawczym na parterze w holu budynku.

Wzory wniosków i instrukcje dot. sposobu załatwienia spraw tutaj.

W sprawach dotyczących Wydziału Komunikacji i Transportu:

System rezerwacji został czasowo zawieszony. W celu zarejestrowania samochodu lub załatwienia innych spraw w Wydziale, należy złożyć komplet dokumentów w biurze podawczym lub przesłać je pocztą na adres urzędu. Dołączenie do nich numeru telefonu ułatwia kontakt z interesantem jeśli trzeba uzupełnić braki i tym samym przyspiesza załatwienie sprawy.

W sprawach dotyczących Wydziału Architektury i Budownictwa:

 1. Przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje punkt obsługi klienta na parterze budynku.  Druki wniosków i oświadczeń oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć tutaj.
 2. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu wymienionym na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania bądź sekretariatem Wydziału pod numerem telefonu 56 662 89 30 lub e-mail: architektura@powiattorunski.pl.
 3. W pozostałych przypadkach  (pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa budowlanego bądź zagospodarowania przestrzennego)  kontakt możliwy  wyłącznie  w formie telefonicznej, pisemnej bądź elektronicznej (e-mail lub za pośrednictwem platformy EPUAP).
 4. Zawieszona zostaje możliwości osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia czy postanowienia będą wysyłane drogą pocztową.

Kontakt z Wydziałem Architektury i Budownictwa:
Sekretariat Wydziału: 56 662 89 30
Naczelnik Wydziału: 56 662 89 40
adres email: architektura@powiattorunski.pl

W sprawach dotyczących Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości nieruchomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, kopie materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy składać elektronicznie przez Geoportal lub za pomocą platformy EPUAP. W przypadku braku takiej możliwości pocztą lub w pilnych przypadkach przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje punkt obsługi klienta na parterze budynku. Druki wniosków i oświadczeń oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć tutaj.
 2. W pozostałych sprawach wnioski można składać za pomocą platformy EPUAP, pocztą lub w pilnych przypadkach przyjmuje punkt obsługi klienta na parterze budynku. Druki wniosków i oświadczeń oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć tutaj.
 3. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu wymienionym na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania bądź z pracownikami Wydziału pod numerami telefonów lub e-mail: geodezja@powiattorunski.pl.
 4. W innych sprawach  (pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) pod numerami telefonów lub pocztą elektroniczną: geodezja@powiattorunski.pl.
 5. Zawieszona zostaje możliwości osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa  dokumenty (w tym dla geodetów) przeznaczone do odbioru: decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia, postanowienia, mapy  będą wysyłane drogą pocztową.
 6. Kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutaj, adres email: geodezja@powiattorunski.pl.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich informuje, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) wprowadziła zakaz do odwołania, sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Rzecznik Praw Konsumentów - przez Internet i telefon

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów informuje, że w najbliższym czasie będzie udzielał porad konsumenckich jedynie przez Internet i telefonicznie.

Tutaj znajdą Państwo kontakt do rzecznika oraz gotowe do wypełnienia wnioski, które można przesłać mailem lub pocztą. Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego - tą drogą wyjaśni wszelkie pytania i wątpliwości.

Karty parkingowe i legitymacje po nowemu

Na podstawie polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03-04-2020 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

 • przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu,
 • doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności będzie się odbywać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznie lub w formie pisemnej deklaracji).

Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego wraz z aktualnym zdjęciem, dowodem dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne tychże dokumentów należy poinformować o tym pracowników Zespołu telefonicznie: 56 662 87 63 lub 56 662 87 64 lub listownie, na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6.

Uwaga - zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Odwołane wcześniej składy orzekające zbiorą się i będą orzekać na podstawie dokumentacji.

W związku z wydanym dnia 18-03-2020 przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego poleceniem utrzymania ciągłości funkcjonowania zespołów orzekających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu informuje, iż wcześniej odwołane składy orzekające ( z wyjątkiem składu w dniu 18-03-2020) zostają przywrócone, jednakże będą przeprowadzone będą bez obecności osób orzekanych, na podstawie analizy dokumentacji medycznej i poza medycznej, załączonej do akt. 

W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie będzie wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia zastosowane zostaną przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.

Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz pozostała korespondencja zostanie przesłana do osób orzekanych za pośrednictwem poczty polskiej.

Jak uzyskać pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Dyrektor Poradni w Chełmży informuje, iż od 14 kwietnia do odwołania Placówka pracuje codziennie od godz. 8.00 do 15.00. W tych samych godzinach działają również filia w Dobrzejewicach i odziały w Grębocinie, Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce.

Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do kontaktu z pracownikami pedagogicznymi znajdują się na stronie internetowej Poradni - zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w czasie epidemii

Rejestracja bezrobotnych, dokumentowanie staży, pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej - jak teraz załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy? 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Powiatowy Urząd Pracy rejestruje bezrobotnych tylko przez internet, poprzez stronę: praca.gov.pl. Aby móc się zarejestrować, trzeba mieć podpis elektroniczny lub profil zaufany. Więcej informacji tutaj.

W innych sprawach proszę kontaktować się z pracownikami Starostwa drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kontakty do poszczególnych wydziałów tutaj.

W razie pytań można też wysłać je na adres e-mailowy: starostwo@powiattorunski.pl lub na org@powiattorunski.pl.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.